Tytuł: Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych
Autorzy: Zygmunt Waśkowski
ISBN: 978-83-7417-255-4
Wydawca:  Seria: Prace Habilitacyjne
Język: POL
 

WSTĘP
1. KLUB SPORTOWY JAKO PODMIOT ANALIZY TEORETYCZNEJ
1.1. Organizacje i kluby sportowe
1.1.1. Fazy ewolucji klubów sportowych
1.1.2. Zasoby klubów sportowych
1.2. Struktura rynku sportowego
1.3. Model rynku sportowego

2. ISTOTA I PRZESŁANKI ROZWOJU MARKETINGU W SPORCIE
2.1. Teoretyczne podstawy marketingu w sporcie
2.2. Marketing sportowy a marketing w sporcie
2.3. Determinanty rozwoju marketingu w sporcie
2.4. Ewolucja marketingu w sporcie i jego charakterystyczne cechy

3. MARKETINGOWE ZORIENTOWANIE KLUBÓW SPORTOWYCH - OCENA
DOROBKU LITERATURY PRZEDMIOTU
3.1. Orientacja marketingowa - przegląd interpretacji problemu
3.2. Obszary orientacji marketingowej klubów sportowych
3.2.1. Orientacja na nabywców usług sportowych
3.2.1.1. Teorie zachowań nabywców na rynku sportowym
3.2.1.2. Czynniki kształtujące zachowania nabywców na rynku
sportowym
3.2.1.3. Obiektywne i subiektywne kryteria segmentacji nabywców
3.2.1.4. Postawa wobec sportu jako kryterium segmentacji
nabywców usług sportowych
3.2.2. Orientacja na konkurencję
3.2.2.1. Dualny charakter orientacji klubów sportowych
na konkurencję
3.2.2.2. Wykorzystanie benchmarkingu w celu poprawy
konkurencyjności klubów sportowych
3.2.3. Wewnętrzna koordynacja działań
3.3. Procesowe podejście do implementacji marketingu w klubach sportowych
3.3.1. Proces wdrażania marketingu w klubach sportowych wg B. Mullina.
3.3.2. Proces wdrażania marketingu w klubach sportowych wg B. Pitts
iD. Stotlara
3.3.3. Proces wdrażania marketingu w klubach sportowych wg M. Shanka
3.3.4. Proces wdrażania marketingu w klubach sportowych wg F. Blanna
i K. Armstronga
3.3.5. Koło marketingu - podejście procesowe do marketingu w organizaŞ
cjach non profit wg P. Brinckerhoffa

4. DETERMINANTY I ZAKRES MARKETINGOWEGO ZORIENTOWANIA KLUBÓW
SPORTOWYCH W POLSCE
4 1 Struktura podmiotowa sektora sportu w Polsce
4.2. Warunki funkcjonowania klubów sportowych w Polsce - analiza zmian
w czasie
4.3. Orientacja marketingowa klubów sportowych w Polsce - metodyka
i organizacja badań
4.4. Przesłanki stosowania marketingu w klubach sportowych
4.4.1. Uwarunkowania sprzyjające implementacji marketingu
4.4.2. Przeszkody ograniczające implementację marketingu
4.5. Działania marketingowe klubów sportowych
4.5.1. Zorientowanie klubów sportowych na nabywców
4.5.2. Zorientowanie klubów sportowych na konkurencję
4.5.3. Organizacja marketingu w klubach sportowych
4.6. Marketing w klubach sportowych w ujęciu procesowym

5. WDRAŻANIE ORIENTACJI MARKETINGOWEJ W KLUBACH SPORTOWYCH
- DIAGNOZA STANU I PROPOZYCJA MODELU
5 1 Ocena aktywności marketingowej klubów sportowych
5.2. Strategie wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych
5.3. Model orientacji marketingowej klubów sportowych
5.3.1. Działania na zewnątrz klubu sportowego
5.3.1.1. Monitoring otoczenia bliższego
5.3.1.2. Monitoring otoczenia dalszego
5.3.2. Działania wewnątrz klubu sportowego
5.3.2.1. Operacyjne działania marketingowe
5.3.2.2. Strategiczne działania marketingowe

ZAKOŃCZENIE
ANEKS
BIBIOGRAFIA
SPISTABEL
SPIS RYSUNKÓW