W 1979 roku, w amerykańskiej prasie poświęconej marketingowi opublikowano pierwszą definicję marketingu sportowego autorstwa L.Kesler. Ta mało dziś aktualna definicja brzmiała następująco:
„Marketing sportowy należy rozumieć jako działania podejmowane przez specjalistów marketingu produktów przemysłowych i usług, którzy wykorzystują sport jako instrument promocji produktów i usług. Te działania realizowane są poprzez sponsoring sportowy.”

Cytowana powyżej definicja powstała w otoczeniu, w którym organizacje i związki sportowe, kluby oraz zawodnicy nie używali narzędzi zarządzania marketingowego. Współcześnie, kiedy sport jest powszechnie wykorzystywany do kreowania i rozwijania marek rynkowych, a organizacje sportowe i kluby wykorzystują narzędzia marketingu strategicznego i świadomie budują swoje pozycje konkurencyjne, uproszczenie sprzed prawie 30 lat jest archaizmem.

Polscy specjaliści konsekwentnie przywołują definicje, według których w zakres marketingu sportowego wchodzą tylko dwa podstawowe obszary:
(1) Marketing przedsiębiorstw realizowany poprzez sport, oraz
(2) Marketing produktów i usług związanych ze sportem.

W portalu MarketingSportowy.pl wyróżniliśmy jeszcze jeden obszar zainteresowania marketingu sportowego:
(3) Marketing organizacji sportowych.


Taka interpretacja marketingu sportowego, która uwzględnia również marketing organizacji sportowych, to kombinacja myśli i definicji zaproponowanych pod koniec lat dziewięćdziesiątych przez takich autorów jak M. Shank, A. Evans oraz D. Shilbury.
Jako twórcy portalu opowiadamy się właśnie za tą definicją marketingu sportowego, ponieważ w przeciwieństwie do pierwszych opracowań, uwzględnia ona strategiczny charakter zarządzania organizacją sportową. Zarządzania, którego celem jest nie tylko osiąganie wyniku sportowego ale również rozwój organizacyjny i ekonomiczny.

-------------------
Literatura wykorzystana przez autorów portalu do interpretacji definicji marketingu sportowego:
- Evans A. James T. Tomes A., Marketing in UK Sport Associations: The Services Industries Journal, April 1996
- Shilbury D. Quick S. & Westerbreek H., Strategic Sport Marketing, Allen & Unwin, Australia 1998
- Shank MD, Sports Marketing – strategic perspective, Prentice Hall, New Jersey, USA 1999
- Mullin B. Hardy S. Sutton W., Sport Marketing, Human Kinetics, Champaign 2000