ImagePierwsze w Polsce Podyplomowe Studia Marketingu Sportu są prowadzone we współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim, spółką zarządzająca rozgrywkami Tauron Basket Ligi, Polskim Związkiem Tenisowym oraz Golf Parks Poland.  Istnieje możliwość odbywania praktyk i staży we współpracujących z SGH organizacjach.

Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin.  Zajęcia co 2 tygodnie – sobota i niedziela w godz. 9.00 – 14.15. 
W trakcie trwania studiów słuchacze opracowują prace semestralne z wybranych przedmiotów. Egzamin ustny kończący studia – pod koniec maja. Słuchacze uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Wykładowcami na studiach są pracownicy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i innych wyższych uczelni, zajmujący się problematyką zarządzania i marketingu oraz doświadczeni praktycy, specjalizujący się w realizacji przedsięwzięć marketingu sportowego, którzy dysponują unikatową w Polsce wiedzą w tej dziedzinie.
Wykłady prowadzą także osoby rekomendowane przez Polski Komitet Olimpijski, przedstawiciele wszystkich partnerów studiów, pracownicy związków sportowych, dziennikarze, przedstawiciele firm konsultingowych, prawnicy specjalizujący się w prawie sportowym. Na zajęcia są także zapraszani organizatorzy dużych przedsięwzięć sportowych, stosujący w swych działaniach marketingową orientację wobec uczestników imprez i sponsorów. Są również organizowane spotkania z absolwentami, pełniącymi istotne funkcje w organizacjach sportowych i w przedsiębiorstwach, prowadzących marketing przez sport.

Program Studiów – zakres tematyczny:

 • Podstawy ekonomii sportu
 • Wprowadzenie do zarządzania
 • Podstawy marketingu
 • Marketing usług
 • Marketing sportu a marketing przez sport
 • Koncepcja marketingu sportu i jego realizacja przez organizacje sportowe
 • Rynek sportu w Polsce i na świecie
 • Europejskie systemy zarządzania sportem
 • Prawne uwarunkowania funkcjonowania organizacji sportowych
 • Media a sport
 • Sponsoring sportu
 • Public relations w sporcie
 • Współpraca organizacji sportowej z samorządem lokalnym w marketingu sportu
 • Zarządzanie obiektami sportowymi

Kierownik studiów: prof. dr hab. Andrzej Sznajder

 Oferta na rok 2013/2014

Nazwa oferty edukacyjnej:

Podyplomowe Studia Marketingu Sportu

Terminy naboru i start programu:

Nabór trwa;
Start programu – połowa października 2013

Zasady przyjęć:

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Wniesienie opłaty za studia oraz złożenie w sekretariacie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z przyjęciem.

Opłaty:

Wkład własny uczestników: 6.000 zł - z możliwością rozłożenia na raty


Charakterystyka oferty

Nazwa Uczelni prowadzącej program:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Miejsce prowadzenia zajęć:

Warszawa

Czas trwania:

2 semestry

Kierunek studiów:

Zarządzanie

Specjalność:

Marketing Sportu

Typ studiów:

Studia podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne

Wydział:

Kolegium Gospodarki Światowej

Język zajęć:

Język polski