ImageStudia „Marketing Sportu. Sport w Marketingu” są pierwszymi w Małopolsce specjalistycznymi studiami podyplomowymi zajmującymi się marketingiem sportowym.
Założeniem studiów jest kompleksowe i praktyczne podejście do poruszanych zagadnień czyli połączenie elementów zarządzania strategicznego, strategii marketingowych i promocyjnych oraz efektywnej współpracy ze sponsorami i polityki wizerunkowej.


Studia trwają dwa semestry i obejmują obejmują 180 godzin zajęć dydaktycznych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem interaktywnych metod szkoleniowych: ćwiczenia, zadania, studia przypadków, dyskusje, wykłady interaktywne, pokazy video i inne.

Celem studiów jest przygotowanie zawodowe słuchaczy do profesjonalnej realizacji zadań marketingowych w organizacjach sportowych oraz w działach marketingu inwestujących w sponsoring sportu i długotrwałą współpracę z organizacjami sportowymi. Cel ten zostanie zrealizowany poprzez nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności w zakresie planowania strategicznego, organizacji i stosowania nowoczesnych narzędzi marketingu sportowego. Efektem Studiów będzie podniesienie indywidualnych kwalifikacji zawodowych umożliwiających dalszy rozwój zawodowy w obszarze marketingu sportowego.

Wykładowcami na tym kierunku są praktycy z branży marketingowej, menedżerowie i trenerzy biznesu, zajmujący się problematyką zarządzania i marketingu. W swojej pracy prowadzili różnorodne kampanie marketingowe i wizerunkowe i chętnie dzielą się swoim doświadczeniem ze słuchaczami.

Atuty Kierunku "Marketing sportu. Sport w marketingu" :

 • praktyczny wymiar Studiów – zajęcia i warsztaty ze specjalistami - praktykami marketingu sportowego
 • możliwość szerokiej wymiany doświadczeń z autorytetami w zakresie marketingu sportowego w Polsce
 • nabycie przez uczestników umiejętności samodzielnego planowania i stosowania najnowszych narzędzi i technik marketingu sportowego
 • współpraca merytoryczna Uczelni z organizacjami sportowymi

Studia te w szczególności dedykowane są dla:

 • pracowników każdego szczebla organizacji sportowych - klubów sportowych, Akademickich Związków Sportowych, stowarzyszeń sportowo-rekreacyjnych - działających we wszystkich dziedzinach aktywności sportowej i rekreacyjnej
 • pracowników działów marketingu i promocji w firmach inwestujących w sport lub planujących takie inwestycje marketingowe
 • pracowników w firmach, które realizują aktualnie lub planują działania marketingowe z wykorzystaniem sportu i rekreacji
 • pracowników firm odpowiadających za zarządzanie kompleksowymi działaniami sponsoringowymi w firmach
 • pracownicy administracji publicznej – samorządów lokalnych, urzędów gmin ośrodków Sportu, wydziałów sportu i turystyki i innych instytucji - zaangażowani w działania w sferze sportu.
 • pracowników agencji reklamowych i eventowych poszerzających swoją wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi klientów i realizacji działań marketingu sportowego i sponsoringu
 • osób planujących zmiany zawodowe i związanie swojej kariery z marketingiem sportowym w organizacjach sportowych czy własnych firmach
 • absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby związać swoją karierę zawodową z marketingiem sportowym

Program studiów – zakres tematyczny:

 • Nowoczesny marketing sportowy w strategii biznesowej
 • Zarządzanie organizacjami sportowymi
 • Zarządzanie produktami marketingu sportu
 • Kibic - odbiorca działań marketingowych organizacji sportowych i firm
 • Zintegrowana Komunikacja Marketingowa
 • Zarządzanie sponsoringiem sportu
 • Kształtowanie wizerunku
 • Organizacja imprez masowych – sportowych i rekreacyjnych
 • Prawo w marketingu sportowym
 • Badania i analizy w marketingu sportowym.
 • Programy CSR oparte na sporcie
 • Seminarium dyplomowe

Opiekun merytoryczny kierunku: Bartosz Wilczyński


Oferta na rok 2013/2014

Nazwa oferty edukacyjnej:

Studia podyplomowe - Marketing Sportu. Sport w Marketingu

Terminy naboru i start programu:

Nabór trwa; Start programu – połowa października 2013 roku

Zasady przyjęć:

Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Opłaty:

Czesne za studia: 5500 zł (za dwa semestry)


Charakterystyka oferty

Nazwa Uczelni prowadzącej program:

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie

Miejsce prowadzenia zajęć:

Kraków

Czas trwania:

2 semestry

Kierunek studiów:

Marketing

Specjalność:

Marketing Sportu. Sport w Marketingu

Typ studiów:

podyplomowe

Tryb studiów:

niestacjonarne

Wydział:

Wydział Stosowanych Nauk Społecznych

Język zajęć:

polski